1. Privacybescherming in een oogopslag Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onderaan deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens van deze persoon vindt u in de sectie 'Verantwoordelijke instantie' in ons privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens onder andere door wat u aan ons doorgeeft, zoals gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt geleverd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Bovendien heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van analysetools.

Gedetailleerde informatie over deze analysetools vindt u in ons privacybeleid.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN) Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de hoster opgeslagen. Dit kunnen met name IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens zijn die worden gegenereerd via een website.

Het gebruik van de hoster gebeurt om de contractuele verplichtingen jegens onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f AVG).

Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van zijn verplichtingen en volgt onze instructies met betrekking tot deze gegevens.

Wij maken gebruik van de volgende hoster:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen

Sluiting van een contract voor gegevensverwerking

Om een ​​datagestuurde verwerking te waarborgen, hebben we een contract voor gegevensverwerking afgesloten met onze hoster.

3. Algemene informatie en verplichte informatie Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

AG Zoologischer Garten Köln
Riehler Straße 173
50735 Keulen

Telefoon: 02 21-77 58 -100
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Behalve als binnen deze privacyverklaring een specifiekere bewaartermijn wordt genoemd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking niet langer relevant is. Als u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te blijven bewaren (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in dat laatste geval wordt de verwijdering uitgevoerd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf benoemd.

Dhr. Dipl.-Ing. Thorsten Werning
CONCEPTEC GmbH
Bleichstraße 5
45468 Mülheim

Telefoon: 0208-69609-600 of Algemeen: 0208-69609-0
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We maken gebruik van tools van bedrijven gevestigd in de VS of andere landen buiten de EU die mogelijk geen vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bieden. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden overgebracht en daar worden verwerkt. We wijzen erop dat in deze landen geen beschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Bijvoorbeeld, Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te verstrekken zonder dat u hier als betrokkene juridisch tegen kunt optreden. Het is daarom mogelijk dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden verwerken, analyseren en permanent bewaren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Voor veel gegevensverwerkingsactiviteiten is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. U kunt een eerder verleende toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE VANWEGE REDENEN DIE VOORTKOMEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, INCLUSIEF PROFILERING DIE OP DEZE BEPALINGEN IS GEBASEERD. DE SPECIFIEKE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING KUNT U VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GROUNDS VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING IS BEDOELD VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 ABS. 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE MARKETING, INCLUSIEF PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS DAARNA NIET MEER WORDEN VERWERKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 ABS. 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Dit recht op klagen laat andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde partij te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als exploitant van de site stuurt, gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van uw browser die verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotpictogram in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als na het sluiten van een betalingsverplichting een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer bij automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

De betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van uw browser die verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotpictogram in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers, het doel van gegevensverwerking en eventueel het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Gedurende deze periode heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.
 • Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig was of is, kunt u in plaats van verwijdering de beperking van de verwerking van gegevens verzoeken.
 • Indien wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of vaststelling van rechtsvorderingen, heeft u het recht om in plaats van verwijdering de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt op basis van artikel 21, lid 1 van de AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.

Indien u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij tegengesproken. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na afloop van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

Soms kunnen ook cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (third-party cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of het afspelen van video's). Andere cookies dienen om gebruikersgedrag te analyseren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces (noodzakelijke cookies) of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG opgeslagen, tenzij een andere rechtsgrond wordt vermeld. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien er om toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (artikel 6, lid 1, sub a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in specifieke gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Voor zover cookies van derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en indien nodig om toestemming vragen.

Cookie-toestemming met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de Cookie Consent-technologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit in overeenstemming met de gegevensbescherming te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Website: https://usercentrics.com/de/ (hierna "Usercentrics").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens naar Usercentrics overgedragen:

 • Uw toestemming(en) of de intrekking van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien plaatst Usercentrics een cookie in uw browser om de gegeven toestemmingen of de intrekking daarvan aan u toe te kunnen wijzen. De zo verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, het Usercentrics-cookie zelf verwijdert of het doel van de gegevensopslag vervalt. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Het gebruik van Usercentrics is bedoeld om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, sub c AVG.

Verwerkersovereenkomst

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Usercentrics. Dit is een contract dat vereist is onder de privacywetgeving, en garandeert dat Usercentrics de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Server logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browser type en versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • Tijd van de server aanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de server logbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG) indien deze is gevraagd.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, worden uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) opgeslagen en verwerkt met als doel het behandelen van uw verzoek bij ons. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG) indien deze is gevraagd.

De door u aan ons verstrekte gegevens via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame Google Tag Manager

Wij maken gebruik van de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistiektools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen zelfstandige analyses uit. Het dient alleen voor het beheer en de uitvoering van de via het ingebouwde gereedschap. Google Tag Manager kan echter wel uw IP-adres vastleggen, dat ook aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten kan worden doorgegeven.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Indien er om toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de exploitant van de website in staat om het gedrag van de websitebezoekers te analyseren. De website-exploitant ontvangt verschillende gebruiksinformatie, zoals paginaweergaven, verblijftijd, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevoegd tot een profiel dat aan de respectieve gebruiker of zijn apparaat is gekoppeld.

Bovendien kunnen we met Google Analytics uw muisbewegingen en scrollen en klikken opnemen. Verder gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevens aan te vullen en maakt gebruik van machine learning-technologieën voor gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De informatie over het gebruik van deze website die door Google wordt verzameld, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn advertenties te optimaliseren. Indien er om toestemming is gevraagd (bijv. een toestemming voor het opslaan van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractuele clausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP Anonimisering

Op deze website hebben we IP-anonimisering ingeschakeld. Hierdoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt voorkomen dat Google de door uw browser verzamelde gegevens verwerkt door de browser-plugin te downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerkersovereenkomst

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en voldoen volledig aan de strikte richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie 'demografische kenmerken' van Google Analytics om de bezoekers van de website geschikte advertenties binnen het Google Display Netwerk te kunnen tonen. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door de gegevensverzameling door Google Analytics te blokkeren, zoals beschreven in het onderdeel 'Bezwaar tegen gegevensverzameling'.

Bewaartermijn

Gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. User ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID's) die zijn opgeslagen bij Google, worden na 2 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open-source webanalyse-service Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die cross-site tracking mogelijk maken om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De informatie over het gebruik van deze website die door Matomo wordt verzameld, wordt op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt vóór opslag geanonimiseerd.

Met behulp van Matomo kunnen we gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door bezoekers, waardoor we onder andere kunnen achterhalen wanneer bepaalde paginaweergaven plaatsvinden en uit welke regio ze afkomstig zijn. We verzamelen ook verschillende logbestanden (zoals IP-adres, verwijzer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (zoals klikken, aankopen, etc.).

Het gebruik van dit analysehulpmiddel is gebaseerd op Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel het webaanbod als de reclame te optimaliseren. Indien hiervoor toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Bij de analyse met Matomo maken we gebruik van IP-anonimisering. Hierbij wordt uw IP-adres vóór de analyse ingekort, zodat het niet langer direct aan u kan worden gekoppeld.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers, zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

6. Nieuwsbrief Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld, tenzij op vrijwillige basis. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de gevraagde informatie en worden niet aan derden doorgegeven.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG). De gegeven toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de "Afmelden"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties blijft onaangetast door de herroeping.

De door u verstrekte gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief bij ons of de nieuwsbriefdienstverlener, en na het opzeggen van de nieuwsbrief of het doel van de opslag wordt verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbrieflijst naar eigen goeddunken te verwijderen of te blokkeren binnen het kader van ons legitiem belang volgens Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG.

Na uitschrijving uit de nieuwsbrieflijst wordt uw e-mailadres bij ons of de nieuwsbriefdienstverlener mogelijk opgeslagen in een blacklist om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG). De opslag in de blacklist is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, voor zover uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van webfonts voor een uniforme weergave van lettertypen die worden geleverd door Google. Wanneer een pagina wordt geladen, laadt uw browser de benodigde webfonts in de browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google kennis van het feit dat via uw IP-adres deze website is opgeroepen. Het gebruik van Google WebFonts gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Indien toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

OpenStreetMap

Wij maken gebruik van de kaartservice van OpenStreetMap (OSM). De aanbieder hiervan is de OpenStreetMap Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk.

Wanneer u een website bezoekt waarop OpenStreetMap is geïntegreerd, worden onder andere uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website doorgegeven aan de OSMF. OpenStreetMap kan hiervoor cookies in uw browser opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken.

Ook kan uw locatie worden vastgesteld als u dit hebt toegestaan in uw apparaatinstellingen, bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Zie voor details het privacybeleid van OpenStreetMap op de volgende link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Het gebruik van OpenStreetMap gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Indien toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

8. eCommerce en Payment Service Providers Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de oprichting, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor precontractuele maatregelen. Persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens door aan derden alleen als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan het kredietinstituut dat belast is met de betalingsverwerking.

Verder wordt uw gegevens niet doorgegeven, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b) AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor precontractuele maatregelen.

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derden op onze website. Wanneer u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, betalingsbedrag, bankgegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder voor het uitvoeren van de betalingstransactie. Voor deze transacties gelden de respectieve contract- en privacyvoorwaarden van de respectieve aanbieders. Het gebruik van de betalingsdienstaanbieders gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG (uitvoering van een contract) en in het belang van een soepel, comfortabel en veilig betalingsproces (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Voor bepaalde handelingen waarvoor uw toestemming wordt gevraagd, is artikel 6, lid 1, onder a) AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders op deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Zie de privacyverklaring van PayPal voor meer informatie: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Sofortüberweisung

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH"). Via de "Sofortüberweisung" procedure ontvangen wij onmiddellijk een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij direct beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u hebt gekozen voor de betaalmethode "Sofortüberweisung", stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee zij kunnen inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch uw banksaldo en voert de overboeking uit naar ons met behulp van de door u verstrekte TAN. Vervolgens stuurt het bedrijf ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het in

Social Media

Facebook  Pinterest Twitter Youtube

Sterke partners

VDZ Logo EAZALogo WAZA LOGO IUCN Logo

 

Transparente Zivilgesellschaft Logo